Pozew Rozwodowy Wzór

Potrzebny Ci jest wzór pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie lub bez orzeczenia o winie? Sprawdź dokumenty do pobrania w formacie PDF.

Pozew rozwodowy stanowi najważniejsze pismo procesowe w sprawie. Jest to pismo wszczynające postępowanie rozwodowe składane przez jednego z małżonków. W związku z powyższym, przygotowując pozew, należy mieć na względzie podniosłą rolę tego pisma w sprawie. Nie tylko inicjuje ono postępowanie, ale również jest wyznacznikiem kierunku i ram postępowania. Od treści pozwu zależy bowiem jak będzie przebiegała sprawa rozwodowa i jaki może być wynik postępowania. Dodatkowo prawidłowe sporządzenie pozwu może skrócić postępowanie. Zatem jak sporządzić prawidłowy pozew?

Pozew rozwodowy - wzory do pobrania w PDF

Na tej stronie publikujemy wzory pozwów rozwodowych do pobrania w formacie PDF.

Wzór pozwu rozwodowego

W internecie można znaleźć wiele wzorów pozwów rozwodowych gotowych do pobrania. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy sami zobaczyć wstępnie, w jaki sposób można wszcząć powództwo. Polecane szczególnie przez wzgląd na to, iż gotowy wzór pozwu wyznacza i określa ramy formalne, które to pismo musi spełniać, dzięki czemu zyskujemy ogólny ogląd sytuacji i łatwiej będzie przygotować się do kontaktu z kancelarią adwokacką. 

Pamiętaj: Wzory pozwów stanowią jedynie materiał poglądowy przedstawiający fikcyjne sytuacje stron związku małżeńskiego. Wzór stanowi fikcyjny przykład, pełni tylko i wyłącznie funkcję poglądową, nie stanowi porady prawnej i nie zastępuje wsparcia wynikającego z bezpośredniego kontaktu z adwokatem. Pamiętaj, aby zawsze w kwestiach prawnych zapewnić sobie profesjonalne wsparcie wykwalifikowanych prawników. 

Wiele ze stron oferujących gotowe wzory, oferuje również instrukcję wyjaśniającą w jaki sposób wypełnić pobierany wzór, aby uniknąć możliwych błędów i braków formalnych. Zawierają one także przykłady prawidłowo wypełnionych pozwów rozwodowych.

Jednocześnie oferowana gama wzorów jest bardzo szeroka i dostosowana do określonej sytuacji. W związku z tym, w zależności od sytuacji, możemy skorzystać ze wzoru pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, zawierającego wniosek o wydanie nakazu opuszczenia mieszkania, wniosek o podział majątku, ustalenia dotyczące kwestii alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi czy władzy rodzicielskiej.

Wybór odpowiedniego wzoru zależy od konkretnej sytuacji faktycznej między małżonkami i decyzji powoda.

Wybieraj spośród różnych wzorów pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Pozew Rozwodowy Wzór PDF

Stały dostęp do Twoich plików PDF

Gdy zamówisz wzór pozwu rozwodowego, otrzymasz mailowo plik wzoru do pobrania w formacie PDF. Tylko kilka kliknięć i zyskujesz stały dostęp do dokumentu bezpośrednio na Twojej skrzynce mailowej.

wzory do pobrania

to cena 1 wzoru

ponad 8100 wyszukań

Pobierz teraz

Przeglądaj wzory do pobrania w formacie PDF i pobierz taraz.

Pozew rozwodowy – podstawowe informacje

Opłata od pozwu

Nie można zapominać, że każdy pozew rozwodowy, niezależnie od rodzaju, podlega opłacie sądowej. Koszt złożenia pozwu rozwodowego to 600 zł. Opłatę uiszcza się bezpośrednio na rachunek bankowy sądu właściwego do procedowania w sprawie rozwodowej, dołączając dowód wpłaty do dokumentów składanych wraz z pozwem, lub w postaci znaku sądowego zakupionego w kasie sądu i naklejonego na oryginał pozwu.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przysługuje możliwość złożenia wraz z pozwem rozwodowym wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Wzór odpowiedniego wniosku wraz z przykładami uzasadnienia, również można pobrać ze strony internetowej. Złożenie takiego pisma wymaga uprawdopodobnienia znajdowania się w trudnej sytuacji finansowej uniemożliwiającej opłacenie pozwu bez poniesienia uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy

Pozew składa się do sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy. Zatem pismo należy złożyć w Sądzie Okręgowym okręgu ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków jeśli nadal mieszka tam co najmniej jeden z małżonków.

Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania, pozew składa się w Sądzie Okręgowymi właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy nie można go ustalić, w miejscu zamieszkania powoda (osoby składającej pozew rozwodowy).

Załączniki

Pozew rozwodowy składa się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest dla sądu, a drugi zostaje doręczony stronie pozwanej. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu, akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci jeśli małżonkowie je posiadają. Ponadto należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w treści pozwu jako dowody na twierdzenia zawarte w treści pozwu.

Wygląd wzoru pozwu o rozwód

Po omówieniu kwestii związanych z formalnym składaniem pozwu o rozwód, przejdźmy do omówienia kwestii samych wzorów. Dostępne do pobrania wzory pozwów rozwodowych są uniwersalne i jak było wskazane wcześniej, wymagają wyłącznie odpowiedniego uzupełnienia.

Najprostszy pozew składany na wzorze wymaga uzupełnienia informacji o sądzie do którego kierowany jest wniosek, wskazanie stron pozwu z podziałem na powoda – składającego pozew i pozwanego – małżonka z którym chcemy rozwiązać związek małżeński, wraz ze wskazaniem adresów zamieszkania i numerów PESEL. Nadto pozew musi zawierać tytuł, który jest uwzględniony we wzorze pozwu rozwodowego, wykaz żądań składanych w postępowaniu, uzasadnienie i podpis. O ile wskazanie Sądu, stron postępowania, tytuł pisma i podpis są uniwersalne dla każdego rodzaju pozwu rozwodowego, o tyle zakres żądań uzależniony jest od kierunku w jakim ma być prowadzone postępowanie, a uzasadnienie jest kwestią indywidualną, zależną od faktycznej sytuacji małżonków.

Żądania pozwu

Określenie żądań pozwu jest najtrudniejszą kwestią w formułowaniu pozwu rozwodowego. Niewątpliwie pomagają w tym dostępne do pobrania wzory pozwów, które zawierają przykładowe żądania wraz z wyjaśnieniem, kiedy przysługuje nam uprawnienie do wystąpienia z nim.
W przypadku gdy małżeństwo nie posiada wspólnych małoletnich dzieci, nie mieszka razem i nie posiada wspólnego majątku oraz chce rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, sytuacja jest prosta, bowiem wystarczy wskazując w tym miejscu żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w sytuacji odmiennej od podanego, najprostszego modelu.

Wina w rozpadzie pożycia małżeńskiego

Zatem w miejscu żądań należy określić, czy występuje się z wnioskiem o rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem obopólnej winy czy z winy współmałżonka, ewentualnie o orzeczenie rozwodu z winy powoda.

Majątek

W momencie określania żądań warto zawrzeć, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, wniosek o przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Jest to polecane w szczególności, jeśli małżonkowie osiągnęli porozumienie co do sposobu podziału majątku. W przypadku zwłoki w postępowaniu lub braku porozumienia, wniosek będzie rozpatrywany w odrębnym postępowaniu.

Kwestie związane z rodzicielstwem

W przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci, jedną z najistotniejszych kwestii które winny być zawarte w pozwie rozwodowym jest ustalenie zasad sprawowanie opieki nad dziećmi.

Alimenty

Sądy w trakcie postępowania rozwodowego rozstrzygają również kwestie dotyczące alimentacji wspólnych dzieci lub małżonka. W związku z powyższym warto zawrzeć wniosek o przyznanie alimentów w określonej kwocie na etapie formułowania pozwu rozwodowego.

Wspólne mieszkanie

W przypadku zajmowania wspólnego mieszkania, bez możliwości opuszczenia go przez jednego z małżonków, wniosek o ustalenie zasad korzystania z mieszkania może być niezbędny. Żądanie to powinno zawierać wskazanie, w jaki sposób ma być podzielone mieszkanie. Alternatywnie można wystąpić z wnioskiem o nakazanie eksmisji małżonka lub nieorzekanie o sposobie wspólnego zamieszkania, jeśli kwestia ta została uregulowana na etapie przedrozwodowym.

Postępowanie mediacyjne

Jest to również moment na wnioskowanie o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego. Brak takiego wniosku może skutkować skierowaniem małżonków przez sąd do postępowania mediacyjnego i przedłużeniem postępowania.

Koszty postępowania

Dodatkowym żądaniem jest określenie na tym etapie, kogo sąd ma obciążyć kosztami postępowania rozwodowego.
Należy pamiętać, iż pominięcie którejś z istotnych kwestii w zakresie żądań spowoduje, że sąd będzie samodzielnie procedował w pominiętym zakresie.

Uzasadnienie pozwu

Uzasadnienie jest niczym innym jak wykazaniem iż doszło co całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego wraz z wykazaniem dokumentów potwierdzających wysnute w treści pozwu tezy. W uzasadnieniu zawiera się również wyjaśnienie żądania orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie, jeśli występujemy z takim żądaniem. Tu również zamieszczamy uzasadnienie wysokości żądania ewentualnych alimentów, kwestii kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej czy składanego nakazu opuszczenia mieszkania i wszystkich innych twierdzeń podniesionych w części zawierającej żądania. W tym miejscu wskazuje się również ewentualnych świadków, wraz z ich danymi adresowymi do przesłuchania w sprawie na okoliczności podnoszone w pozwie oraz wykazanie właścicieli elementów majątku wspólnego, jeśli w pozwie rozwodowym występuje się równocześnie o podział majątku wspólnego. Należy pamiętać, iż sąd nie będzie rozpatrywał kwestii majątkowych w postępowaniu rozwodowym, jeśli wpłynie to na przedłużenie postępowania, lub jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci w sprawach których muszą zapaść określone postanowienia w trakcie postępowania rozwodowego.

W tym miejscu warto dodać, iż im więcej kwestii dotyczących rozstania uda się nam ustalić ze współmałżonkiem przed postępowaniem sądowym, tym szybszy i krótszy będzie proces rozwodowy.

Zalety wzorów pozwów rozowodowych

Jak wynika z powyższego, samodzielne formułowanie pozwu o rozwód może przysporzyć wiele trudności z uwagi na szczegółowość i złożoność kwestii, które muszą zostać poruszone w pozwie rozwodowym, a od których zależy kierunek całego postępowania.

Dlatego podkreślamy, że informacje zawarte w pobranych wzorach pozwów rozwodowych oraz na niniejszej stronie należy traktować jako informacje poglądowe. Nie są one poradą prawną i nie zastąpią konsultacji z adwokatem.

W związku z powyższym, decydując się na samodzielne złożenie pozwu, warto poświęcić trochę czasu na przejrzenie wzorów pozwów rozwodowych dostosowanych do różnych sytuacji i wybrać wzór najbardziej odpowiadający naszej faktycznej sytuacji. Nadto warto uważnie zapoznać się ze wzorem i uważnie go wypełnić, by nie popełnić błędu występowania z żądaniem, które nie znajduje odniesienia do naszej sytuacji faktycznej. Zaleca się również dokładne zapoznanie z dostępnymi instrukcjami wypełniania wzoru pozwu, zawierającymi formę wskazania danych pozwanego oraz sposób formułowania żądań z wyjaśnieniem w jakich sytuacjach możemy wystąpić z jakimi żądaniami. Nadto zaleca się zgromadzenie wszystkich dowodów na potwierdzenie poruszanych w pozwie twierdzeń. Szczegółowe i skrupulatne przygotowanie pozwu rozwodowego pozwoli na bezproblemowe przejście przez postępowanie rozwodowe i jego znaczne skrócenie.

Pobierz pozew rozwodowy WZÓR w PDF

Nasz serwis specjalizuje się w udostępnianiu dokumentów, których szukasz. 

Pamiętaj, że informacje zawarte w pobranych wzorach pozwów rozwodowych oraz na niniejszej stronie należy traktować jako informacje poglądowe. Nie są one poradą prawną i nie zastąpią konsultacji z adwokatem oraz wsparcia prawnego odnoszącego się do Twojej sytuacji.